Prof. Dr. Mine Öztürk Tonguç

Alzheimer’dan Anemiye Ağzımızdaki Gizli Tehlike: Periodontal İnflamasyon

Periodontal hastalıklar kronik inflamatuvar hastalıklardır. Periodontal inflamasyon kan yolu ile vücuttaki tüm doku ve organlara taşınarak, düşük düzeyli, kronik sistemik inflamasyona neden olmaktadır. Bu kronik inflamasyon nedeniyle oluşan hücresel mitokondriyal hasar, oksidatif stres, metabolik inflamasyon ve endotel hasarı periodontal hastalık ile ilişkili olan kardiyo-metabolik, otoimmün ve dejeneratif hastalıklarla ortak patogenetik mekanizmayı oluşturmaktadır.

Günümüzde pek çok araştırma periodontal hastalıkların Tip 2 Diabetes Mellitus, miyokard infarktüsü, Alzheimer hastalığı, inme, multiple skleroz, Parkinson hastalığı ve hatta kronik inflamasyon ile seyreden orak hücreli anemi gibi pek çok sistemik hastalık ile ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır.

Kardiyo-metabolik hastalıklar, hücrelerde oluşan oksidatif stres ve mitokondri hasarının sonucu olarak gelişen metabolik inflamasyon ile seyretmektedir. Özellikle obezite sonucu ortaya çıkan insülin direnci oksidatif strese yol açmaktadır. Oksidatif stres periodontal hastalıklar gibi kronik inflamatuvar hastalıklar ile diyabet, metabolik sendrom, dislipidemi ve kardiyovasküler hastalıklar arasındaki çift yönlü ilişkide anahtar mekanizma olarak görülmektedir. Otoimmün hastalıkların da patogenezinde oksidatif hasar ve immün mekanizmalar önemli rol oynamaktadır.

Modern dünyanın insanlarının korkulu rüyası Alzheimer hastalığı dejeneratif bir beyin hastalığıdır ve nöronlarda amiloid-B birikimi ile karakterizedir. Nöronlarda amiloid birikiminde periodontal inflamasyonun da rolü olabileceği ileri sürülmektedir.

Bu sunumda periodontal hastalıkların kardiyometabolik, otoimmün, nörodejeneratif hastalıklar ve kan hastalıkları ile ilişkilerine değinilecektir.

1972 yılında Aydın’ ın Nazilli ilçesinde doğdu. 1994 yılında Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ nden mezun oldu. Doktora eğitimini Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ nde “Tip 2 Diabetes Mellitus hastalarında periodontal tedavinin hastalığın metabolik kontrolüne etkisi” başlıklı doktora tezi ile 2002 yılında tamamladı. Akademik yaşantısına Süleyman Demirel Üniversitesi’ nde 2002-2004 yılları arasında araştırma görevlisi, 2004- 2012 yılları arasında Yardımcı Doçent Doktor olarak devam etti. 2012 yılında Doçent, 2017 yılında Profesör ünvanını aldı. 2021 yılından beri Süleyman Demirel Üniversitesi Periodontoloji Ana Bilim Dalı Başkanlığı ve 2020 yılından beri Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosu Diş Hekimliği Senatörlüğü ve Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Diş Hekimliği Alan Editörlüğü görevlerini yürütmektedir. Periodontal hastalıkta yıkım mekanizmaları, oksidatif stres, peridontal hastalıklar ile sistemik hastalıklar arasındaki ilişkiler, periodontal rejenerasyon ve yara iyileşmesi ile implantoloji konularında çalışmaktadır. European Federation of Periodontology, Türk Periodontoloji Derneği, OSSEDER üyesidir. Profesör Doktor Mine Öztürk Tonguç evli ve iki çocuk annesidir.ÖNEMLİ TARİHLER